Usein kysyttyä

Mikä on Puuni?

Puuni Oy on vuonna 2019 Mikkeliin perustettu osakeyhtiö. Yhtiö määrittää asiakkaansa hiilijalanjäljen ja tarjoaa kaupallisen ratkaisun, jolla asiakas voi kompensoida eli neutralisoida ja/tai vähentää oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

Mitä tarkoitetaan hiilijalanjäljellä ja miten sitä mitataan?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin tuotteentoiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Mittayksikkö on Hiilidioksidiekvivalentti (lyhenne CO2-ekv. tai CO2eon ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmoitetaan massana (Kg).  

Mitä tarkoittaa päästökompensointi tai hiilijalanjäljen kompensointi?

Tavallisesti päästökompensoinnilla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöistä maksettavaa vapaaehtoista hyvitysmaksua, jolla rahoitetaan erilaisia päästöjä vähentäviä toimia. Yksityiset ihmiset tai yritykset kompensoivat esimerkiksi lentojen tai muun toimintansa päästöjä maksamalla kompensaatiota tarjoavalle yritykselle siitä, että se esimerkiksi istuttaa puita tai rahoittaa uusiutuvan energian hankkeita jossain päin maailmaa. 

Millaisia tapoja on kompensoida päästöjä?

Päästöjen kompensoimiseksi on olemassa erilaisia tapoja; päästöjen poistaminen, estäminen ja korvaaminen. Iso osa kompensaatiosta on korvaamista, eli aiheutetut päästöt korvataan puhtaammilla ratkaisuilla, esimerkiksi ohjaamalla kompensaatiosta maksetut rahat päästöjä vähentäviin hankkeisiin tai tutkimukseen. Päästöjen poistaminen tarkoittaa esimerkiksi metsien uudelleenistutusta eli uusien hiilinielujen kasvattamista. Päästöjen estäminen tarkoittaa, että päästöjä ei synny ollenkaan: palveluntarjoaja voi esimerkiksi ostaa kompensaatiorahoilla päästöoikeuksia EU:n päästökaupasta, mikä on pois muilta päästökaupan toimijoilta. 

Miten Puuni kompensoi yrityksen hiilijalanjäljen?

Puuni tarjoaa mahdollisuuden kompensoida päästöt kotimaisiin hiilinieluihin eli se kompensoi päästöjä poistamalla niitä. Puuni etsii Suomesta tällä hetkellä lisää mm. tehometsänhoitoon kelpaamatonta joutomaata ja metsittää tämän maan 100 vuoden ajaksi. Puunin kompensaatiolla luodaan aina uutta metsäpinta-alaa. Suomessa ja kunnilla on tällaisia maita arviolta jopa kymmeniä tuhansia hehtaareja, eli kyse on merkittävästä mahdollisuudesta kasvattaa uusia hiilinieluja. Istutusten yhteydessä syntyvä metsävarallisuus jää kunnissa yhteisöjen hyväksi. 

Minkä verran uudelleen metsittäminen sitoo hiilidioksidia?

Yhden hehtaarin uudelleen metsittämisellä istutetaan n. 1 600 – 2 400 puuta puulajista riippuen. Suomen Luonnonvarakeskuksen LUKE:n laskelmien mukaan tämä metsä sitoo biomassaan ja maaperään yhteensä n. 500 – 600 tonnia hiilidioksidia elinkaarensa aikana eli sadassa vuodessa. Vertailun vuoksi yksi uudehko henkilöauto päästää elinkaarensa aikana hiilidioksidia ilmakehään noin 42 tonnia (18 000 litran kokonaiskulutuksella). 

Miten voin olla varma, että Puuni varmasti hyvittää toiminnasta syntyneet päästöt?

Yritys tarjoaa läpinäkyvän päästökompensaatiojärjestelmänjossa yksittäinen asiakas saa tarkan tiedon ja koordinaatit siitämissä hiilinielu sijaitsee. 

Miten Puuni laskee organisaation hiilijalanjäljen?

Puuni määrittää organisaation hiilijalanjäljen liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Tuloksena on luotettava ja vertailukelpoinen laskelma, jonka perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista. 

Onko päästöjen kompensointi yrityksille pakollista?

Ei ole. Päästöjen kompensointi on eri asia kuin päästökauppa, jota säätelee laki. Päästökauppa tarkoittaa EU:ssa toteutettavaa järjestelyä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia. Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla täytyy olla päästölupa, joka tarvitaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksissa. 

Päästöjen kompensointi sen sijaan on vapaaehtoista toimintaa, eikä kompensaatiopalveluita säädellä lailla. Vapaaehtoisista hyvitysmaksuista on kuitenkin syntynyt maailmanlaajuinen markkina.